سوال تستی باغبانی

9 18 همه
تومان۱۰,۰۰۰ تومان۷,۰۰۰