نمونه سوال حلواپزی فنی حرفه ای

9 18 همه
تومان۱۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰