نمونه سوال کارور AUTCAD

9 18 همه
تومان۳,۰۰۰ تومان۱,۵۰۰