نمونه سوال حلوپزی فنی و حرفه ای

9 18 همه
تومان۱۰,۰۰۰ تومان۸,۰۰۰