نمونه سوال کاربر ICDL فنی حرفه ای

9 18 همه
تومان۳,۰۰۰ تومان۲,۰۰۰